Política de privacitat

EasySportPlan és un servei ofert per l'empresa Code-3, Informàtica i Comunicacions. L'ús dels serveis de Code-3 suposa l'acceptació expressa de la seva Política de Privacitat, que regula el tractament d'aquesta informació, de les claus d'accés al servei (plataforma) i les mesures de seguretat implantades que eviten l'accés, modificació o eliminació dels nostres fitxers per part de persones no autoritzades. Aquests fitxers estaran degudament inscrits en el Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En registrar-se, cal que aporti informació tal com el seu nom, cognoms, correu electrònic i una clau d'accés. Informació mínima necessària perquè CODE-3 pugui realitzar el servei. Així mateix, es pot recollir informació estadística sobre transaccions realitzades amb la finalitat de millorar els serveis que oferim, incloent les consultes o suggeriments rebuts a través de la nostra pàgina de contacte o les notificacions d'abusos de drets d'autor, registrant les activitats en els logs dels nostres servidors o en els de l'empresa de Hosting subcontractada a l'efecte i deixant constància de la configuració del seu navegador i adreça IP des de la qual s'accedeix i les pàgines sol·licitades.

Les dades sol·licitades s'utilitzaran amb les finalitats següents:

  • Desenvolupar el servei amb normalitat.
  • Poder contactar en cas d'incidències respecte a les seves dades personals.
  • Poder enviar comunicacions, butlletins informatius a propòsit de les nostres activitats, productes o serveis.
  • Millorar els nostres serveis.

El tractament de les esmentades dades personals es regirà pel que disposa la legislació espanyola (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament), així com per la Directiva 95/46 / CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, sense que fora dels casos legalment establerts hagin de ser cedits a tercers sense el seu consentiment.

CODE-3 es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits s'anunciaran en aquesta web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Així mateix, l'usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a Code-3 són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

CODE-3 ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori d'aqueses Dades Personals.

En qualsevol cas, podrà dirigir-se a nosaltres sol·licitant l'accés, rectificació, oposició o cancel·lació en relació a les seves dades romanents en els nostres fitxers, amb les condicions i límits establerts en la normativa aplicable.